نتایج انتخابات هیئت امنا

آقایان حاج بهرام وفایی زاده، حاج رمضان ریوندی، حاج محمد سلطان ریوندی، حاج مسلم ریوندی و محمد بیقشی به عنوان معتمدین کار رای گیری را بر عهده گرفتند.
تعداد ده نفر نامزد شده اند که پس از رای گیری از تعداد 134 نفر رای دهنده نتایج زیر بدست آمد:


1- حاج اکبر ریوندی  114 رای
2- حاج حبیب ریوندی  108 رای
3- حشمت خسروجردی  94 رای
4- احمد ریوندی (مهندس)  81 رای
5- محمد ریوندی  79 رای
6- مرتضی مداح  69 رای
7- حاج رمضان پورولی  64 رای
8- احمد اصغر  24 رای
9- رضا حسین مولا  23 رای
10- حسین مختار  23 رای

/ 0 نظر / 6 بازدید