جلسه هفتگی 31/1/91

جلسه بعدی هیئت عاشقان و عزاداران حسینی ریوندی ها در تاریخ 5 شنبه 31/01/91در محل منزل آقای رمضان پورولی به آدرس - خیابان هنگام خ ده متری شهید افغان برگزار می گرد

/ 1 نظر / 11 بازدید
ریوندی

آیا در تاریخ 24/1/91 هیئت در منزل خانم ریوندی برگزار میشود؟