اسامی عزیزانی که کمک کرده اند(سری 6)

اسامی بزرگوارانی که کمک کرده اند سری ششم

هادی مهرابادی50000 ت - حسین سید رجب   500000 ت -فاطمه ریوندی  30000 ت

محمد علی فرهادی 200000(جمعا 500000)ت  -  حاج رمضان پورولی 500000 ت

نسرین ریوندی 100000 ت - فاطمه فرنیا 500000 ت - علی گلو 100000 - محمد ولی 300000 -حسن اسماعیل حسن 150000 - عباس مهرابادی (حسن عباس)100000- اصغر عباس مهرابادی 50000 -حسین مهرابادی حسن عباس 50000  - مصطفی رمضان ساروقی 100000 - مهدی محمد سهراب 420000 ت - علی حاج حسن حسین 500000 -مهدی حاج حسن حسین 500000  -مهدی نادری 500000 - علی رضا حاج اسماعیل 100000 -عبدالحسین فرهودی 1000000ت -حاج رمضان (حسن انقی )1000000 جمعا 2000000

/ 0 نظر / 19 بازدید