لیست نهایی کلیه کمکها تا تاریخ 15/6/93

                                                           
 لیست خیّرین محترمی که به هیئت عزاداران حسینی جهت خرید ساختمان حسینیه کمک کرده اند                           (مبالغ به تومان)    

 حاج مسلم ریوندی (تقی)     3,000,000    حاج مسلم مراد    500,000  محمد کربلایی علی     200,000 محمد بیقشی 3,000,000   مهدی محمد سهراب    420,000   محمد نودهی     200,000 مهدی حاج رمضان    3,000,000    احمد ریوندی    400,000    مرتضی کریم    200,000  احمد ریوندی (مهندس)    2,000,000   علی ابولقاسم      300,000     مهدی قاسم خانمحمد    200,000 حاج رمضان ریوندی (حسن حاج آقا)    2,000,000  احمد حاج صفرعلی    300,000 مهدی رضا    200,000  حاج اکبر شمشیری     1,000,000     اصغر حاج رمضان    300,000    عباس حسین مولا    200,000  حمید نامنی      1,000,000   امید محمد ک رجب    300,000  مهدی کمیجانی (داماد علی حاج خانم)    200,000 نمدچی (داماد حاج رمضان)    1,000,000     بشیر حسن عطار    300,000     حسین ریوندی     200,000  اکبر پوشیده    1,000,000  حاج حسین عباس مهدی     300,000   مهدی علی حاج خانم    200,000  حاج اسماعیل چایی     1,000,000     حسن حاج حسین عباس مهدی     300,000     مهدی اسماعیل محمد ک قربان    200,000 حاج حسین عباس    1,000,000   حمید نامنی     300,000   اسماعیل استاد حمزه     150,000  حاج قربان باشتینی    1,000,000  علیرضا خان محمد    300,000    حسن اسماعیل حسن    150,000  حسین اکبر شمشیری  1,000,000   مجید مراد     300,000   حسین پروین     150,000  رضا ریوندی (حاج حسین)    1,000,000    محمد ولی اله    300,000   حسین  خیرطلب (علی حلوانی)    150,000   عبدالحسین فرهودی مقدم    1,000,000   هادی کربلایی رجبعلی    300,000     رامین مرادعلی     150,000 محمد مهران زاده (حاجی اسماعیل)    1,000,000    مهدی عباس قاسم     300,000   عبدا... ابرام گوهر    150,000   مهدی جعفری     1,000,000     عباس حسین اله وردی    300,000   علیرضا حاج صفر علی    150,000   کیوان ریوندی (اله وردی)    700,000   مجید کرابی    300,000  مهندس امیر عزیزی    150,000   مصطفی رمضان ساروقی    600,000   عباس  ریوندی (معصوم محمد عبدل)     250,000  علی صفر عطار    150,000    ابراهیم حاج علی اصغر    500,000    مسیح اله صفرعلی    250,000  کاظم  ریوندی (حاج رمضان گلو)     110,000   اکبر حلوانی    500,000     حمید استاد تقی    250,000     احمد ابولقاسم      100,000   حاج اکبر حاج صفرعلی      500,000    اصغر حاج قربان    250,000  استاد حمزه     100,000  حسن عصمت کریم     500,000     حسن ریوندی (صفرعلی)     200,000     اسماعیل ریوندی (شیخ اکبر)    100,000    حسین نودهی     500,000 حسین صفر     200,000   اسماعیل محمد ک قربان    100,000   حسین ریوندی (سیدرجب)    500,000     علیرضا حسن قاسم      200,000    اصغر حاج صفرعلی    100,000    رضا حاج رمضان    500,000   اکبر علی قاسم    200,000     اکبر محمد گلاب    100,000   رمضان پورولی    500,000 امیر محمد ک رجب     200,000    امیر مرداد علی    100,000   علی ریوندی (حاج حسن حسین)  500,000   حاج حسین حسن قاسم    200,000     حسن محمد کربلایی قربان    100,000  علی کربلایی محمد ابراهیم    500,000   حسین حسن حاج اقا    200,000  حسن نودهی     100,000  محسن صفایی نیکو (رخشی)    500,000 رضارجب محمد عبدل     200,000 حسین اسماعیل حسن    100,000  محمد فرهاد پور    500,000    رمضان ابراهیم گوهر    200,000 رضا حسن خان   100,000 مهدی ریوندی ( حاج حسن حسین)    500,000    روح اله حاج حسین عباس مهدی    200,000  سعید نامنی     100,000  مهدی نادری     500,000   عباس حبیب     200,000  عباس حاج محمد کربلایی قربان    100,000 حاج حسین الله وردی      500,000علی مسلم     200,000      عباس مهرآبادی (حسن عباس)    100,000   مرتضی رمضان ساروقی    500,000       محمد کربلایی رجب    200,000  علی استاد حمزه     100,000  علی فرنیا     100,000  خانم عفت ریوندی (استادتقی)    1,000,000 منیر محمد سهراب  (طلای قرضی)  1,000,000    علی ریوندی (محمد گلو)    100,000 همسر حاج اسماعیل حلوانی     500,000    دختر خانم شهید حسین ریوندی(طلای قرضی)    10,000,000     علیرضا ریوندی (حاج اسماعیل)    100,000    معصوم محمد عبدل    500,000     همسر اصغر حاج صفر علی(طلای قرضی)    3,285,000   محمد سبزواری     100,000 مریم تاج آبادی (دختر شهید)    400,000     همسر محمد ک علی(طلای قرضی)    1,000,000    مهدی اسماعیل    100,000   دختر خانم کشمیر    350,000 همسر حسن ک محمد ابرام (طلای قرضی)   2,000,000  مهدی ریوندی    100,000     حاجیه طاهره ریوندی (همسر شهید)    350,000  حسن ریوندی     100,000   بزعت ریوندی     300,000           اصغرمهرآبادی (عباس حسن عباس)    50,000    اعظم ریوندی (شیخ اکبر)    300,000  حسین مهرآبادی ( حسن عباس)    50,000   همسر آقا جواد    200,000        هادی مراد حسن عباس     50,000    طاهره حسن عباس     200,000     هادی مهرآبادی    50,000     کمک های متفرقه بانوان    155,000       حسن قمر خانم    50,000   همسر حاج قربان باشتینی    100,000      علی ابرام محمد علی    50,000    معصوم کربلایی مراد     100,000  علی حسین حاج عباس    50,000   مریم استاد حمزه     100,000   احمد حسین حاج عباس    50,000    اکرم حاج اسماعیل حلوانی    100,000  عباس حسین حاج عباس    50,000  نسرین ریوندی    100,000      اکبر حسین حاج عباس    50,000    اکرم خانم     100,000    حسن تقی حسن خان    50,000    همسر احمد حسن خان    100,000    وحید نامنی    50,000  لیلا دختر عصمت حسن عباس    55,000       حاج صفر علی آقا رجب    50,000   همسر حاج رمضان    100,000    محمد حسن عباس    50,000    لیلا رضا حسن خان    50,000     حسین مختار    50,000     همسر مرحوم حسن علی قاسم    50,000    حسین اسماعیل    50,000  زهره همسر احمد    50,000    اکبر حاج حسین غلامعلی    50,000    فاطمه ریوندی    30,000    محمد ناصر    50,000    همسر علی فاطمه مراد    10,000     علی حسین ریوندی    50,000    متفرقه     33,000  رضا ناصر    20,000     اصغر ذبیح اله    5,000     

/ 0 نظر / 26 بازدید