اسامی کسانی که برای خرید حسینیه کمک کرده اند

1- محسن رخشی 500 هزارتومان

2- علی ک مدبرام   500 هزار تومان

3-  روح ا... حاج حسین عباس مهدی   200 هزار تومان

4- مهدی رضا 200هزارتومان

5- حسن حاج حسین عباس مهدی 300 هزارتومان چک برای 6/5

6-علیرضا خانمحمد چک برای 9/30 مبلغ 300 هزار تومان

7- محمد ک علی 200هزار تومان

8- امیر مرادعلی حسن 100هزار تومان

9- حسن محمد ک قربان 100 هزار تومان

10- علیرضا حاج صفرعلی 150 هزارتومان

عباس حاج محمد ک قربان 100 هزار تومان

طاهره ریوندی (همسر شهید تاج ابادی ) 300 هزار تومان

حسین اسماعیل 100000

اقا بشیر 300000

رضا حاج رمضان 500000

دختر کشمیر خانم 300000

احمد حاج صفرعلی 300000

اصغر حاج صفرعلی 100000

ابراهیم حاج علی اصغر سلیمان 500000

اکبر محمد گلو 100000

حسین علی حلوانی 150000

مسیح ا... صفرعلی 250000

مهدی ریوندی 100000

محمد ک رجب 200000

اکبر حلوانی 500000

حاج حسین عباس مهدی 300000

کاظم حاج رمضان گلو 110000

حمید نامنی 300000

سعید نامنی 100000

استاد حمزه 100000

حاج حسین حسن قاسم 200000

حسین حسن حاج اقا200000

مرتضی کریم200000

حسین نودهی 500000

عبدا... ابرام گوهر150000

عباس معصوم محمد عبدل 250000

علی مسلم 200000

طاهره حسن عباس 200000

مهدی قاسم خانمحمد200000

بزعت ریوندی 300000

امید محمد ک رجب300000

امیر محمد ک رجب 200000

علی استاد حمزه 100000

مریم استاد حمزه 100000

اسماعیل استاد حمزه 150000

حسن عصمت کریم 500000

حسین پروین 150000

عباس حبیب 200000

رضا حسن خان 100000

مجید مراد 300000

حاج اسماعیل ریوندی (چایی)500000

رضارجب محمد عبدل200000

حاج اکبرحاج صفرعلی 500000

علی میرزا محمد اقا 100000

خانواده حاج قربان (دامادحسن رمضان)100000

محمد سیزواری   100000  

محمد نودهی 200000

رامین مرادعلی 150000

مهدی جعفری 300000

علی فرنیا 100000

حسن نودهی 100000

/ 0 نظر / 21 بازدید